Podziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na innowacje technologiczne'' Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020